NVT49

  • Tác giả: Nguyễn Văn Thành
  • Thời gian sáng tác:
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Acrylic
    • Kích thước:
  • Giấy chứng nhận bản quyền: