NVT69

  • Tác giả: Nguyễn Văn Thành
  • Thời gian sáng tác:
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Acrylic
    • Kích thước: 135 x 185 cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: