NVT78

  • Tác giả: Nguyễn Văn Thành
  • Thời gian sáng tác:
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Acrylic
    • Kích thước: 65 x 70 cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: