Phố mưa 1

  • Tác giả: Trần Thế Mạnh
  • Thời gian sáng tác: 2022
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Sơn dầu
    • Kích thước: 70cm x 90cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: