Bồ câu trên mái nhà

  • Tác giả: Vàng Hải Hưng
  • Thời gian sáng tác: 2022
  • Thông tin tác phẩm:
    • Chất liệu: Sơn dầu
    • Kích thước: 80cm x 100cm
  • Giấy chứng nhận bản quyền: